Την Παρασκευή, πέμπτη μέρα τΟυ ΜαϊΟυ, σας περιμένΟυμε για ένα δυναμικΌ LIVE. Οι The Footprints θα είναι μαζί μας, παίζΟντας ρυθμΟύς «Blues, Jazz & Funk» για πρώτη φΟρά στο Το Μεγαλο Ο ! ΡαντεβΟύ στις 22:00 (10:00 μ.μ.), πάντα με διάθεση για πΟλλή μΟυσική και διασκέδαση στΟν τρΟπικΌ κήπΟ τΟυ «ΜεγάλΟ Ο».

ΕίσΟδΟς ελεύθερη!

THE FOOTPRINTS
Deppy – vocals
Kousis – piano
Alexman – percussion


Ενημερωθείτε πρώτοι για τις Εκδηλώσεις μας